close× τηλ. 210 6431422
close×

Search

Business Plan Επιχειρήσεων

0 review(s) |
Μια πολύ σημαντική διαδικασία για κάθε σύγχρονη επιχείρηση είναι η εκπόνηση ενός business plan. Η σημασία του είναι καθοριστική καθώς ο σχεδιασμός, o προγραμματισμός και η έρευνα είναι τα σπουδαιότερα στοιχεία σε μια επιχείρηση.

Marketing Plan Επιχειρήσεων

0 review(s) |
Αντικείμενο του Marketing Plan είναι η εκπόνηση ενός πλάνου για τον συνδιασμό ενός συνόλου ενεργειών μέσω των οποίων η επιχείρηση θα μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους της και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εναντι των άλλων επιχειρήσεων μέσω των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσίων.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές [11/2/2016]

0 review(s) |
Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

0 review(s) |
Ο νόμος του ελληνικού κράτους 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α'/23-12-2004) είναι ο τρέχων νόμος για τις κρατικές ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων σε ολόκληρη την Ελλάδα, και για τον λόγο αυτό αποκαλείται συχνά ως ο "νέος αναπτυξιακός νόμος". Σκοπός του αναπτυξιακού νόμου είναι ο καθορισμός της επενδυτικής, αναπτυξιακής και βιομηχανικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Στον νόμο περιγράφονται και οριοθετούνται οι δαπάνες που επιδοτούνται ανά τομέα δραστηριότητας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) και καθορίζεται η ενίσχυση που δικαιούται ο υποψήφιος επιχειρηματίας ανάλογα με την περιοχή της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, το ποσό της επένδυσης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει, τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί κ.ο.κ.

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου [4/6/2018]

0 review(s) |
Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε - Αποκτούμε Ταυτότητα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

0 review(s) |
Το στάδιο της αξιολόγησης είναι το τελευταίο βήμα της εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης αλλα εξίσου σημαντικό για την υλοποίηση κάθε επενδυτικου σχεδίου.

Εκπόνηση & Υποβολή Επιχειρηματικών Σχεδίων

0 review(s) |
Αμέσως μετά την πιστοποίηση, η εταιρεία μας αναλαμβάνει να κινήσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να γίνει η σωστή σχεδίαση του επενδυτικού έργου

Ενημέρωση Επενδυτικών Προγραμμάτων

0 review(s) |
Η Εταιρεία μας ενημερώνει άμεσα τις επιχειρήσεις που δικαιούνται επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από τα Εθνικά καθώς και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων [7/11/2017]

0 review(s) |
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών [11/2/2016]

0 review(s) |
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Επίβλεψη & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

0 review(s) |
Μια επένδυση απαιτεί συνεχή επίβλεψη και σωστή διαχείρηση από κατάλληλα εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν τις ικανότητες, την εμπειρία αλλα και την τεχνογνωσία που θα κρίνει κάθε έργο ως επιτυχημένο.

Επιχειρούμε Έξω [20/11/2017]

0 review(s) |
Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Κανόνας de minimis

0 review(s) |
Ο κανόνας De Μinimis (Ε.K.) ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ. Ένα ανώτατο όριο 100.000 ευρώ εφαρμόζεται ειδικά για τον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο κανόνας de minimis διέπει μεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ελλάδας.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα [11/2/2016]

0 review(s) |
Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Νόμος 3468/06

0 review(s) |
Ο νόμος του ελληνικού κράτους 3468/2006 για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006) είναι ο νόμος που διέπει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βασικές ρυθμίσεις του νόμου είναι ότι επιτρέπεται σε ιδιώτες η δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά απαιτεί κατά κανόνα άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ότι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος είναι υποχρεωμένος να αγοράζει την ενέργεια που παράγουν νόμιμα αδειοδοτημένες μονάδες.